Oferta

Zakres naszych usług obejmuje szerokie spektrum działań projektowych i budowlanych, które należy podjąć aby efektywnie i szybko przejść przez wszystkie etapy każdej inwestycji tj. od pomysłu poprzez projekt i realizację. Klient wybiera zakres czynności pozostających przedmiotem umowy. Usługa może być świadczona na każdym etapie realizacji inwestycji i obejmować wybrane działy całego przedsięwzięcia.

Dostęp do najlepszych ekip budowlanych i najtańszych materiałów oraz dopracowany system prowadzenia budowy, sprawią, że inwestycja zostanie zrealizowana szybciej i taniej niż ta realizowana samemu przez Inwestora.
Bierzemy pełną odpowiedzialność za każdy zrealizowany etap budowy oraz udzielamy pełnej gwarancji na efektywną realizację Państwa inwestycji.

Oferta dotyczy budowy nowych domów jednorodzinnych, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów mieszkalnych, renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych.

W skład naszej oferty wchodzi:

 • wybór działki wraz z analizą przestrzenną pozwalającą ocenić atrakcyjność i perspektywę inwestycyjną danej nieruchomości.
 • inwentaryzacja i ocena stanu technicznego istniejących budynków.
 • przygotowanie koncepcji architektonicznej zabudowy lub przebudowy nieruchomości
 • szacunkowa analiza finansowa wg współczynników rynkowych pozwalająca na ocenę atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości
 • przygotowanie pełnego wniosku o warunki zabudowy oraz zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów od właściwych jednostek organizacyjnych (ZWiK, Gazownia, PGE , Urząd Gminy)
 • przygotowanie budowlanego projektu architektonicznego oraz niezbędnej dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę
 • przygotowanie projektu wnętrz z uwzględnieniem detali wykonawczych
 • szczegółowy kosztorys wykonawczy prac budowlanych i materiałów niezbędnych do wykonania całej inwestycji na poszczególnych etapach.
 • realizacja procesu budowlanego we współdziałaniu z wszystkimi wykonawcami robót budowlanych poparta nieustannym nadzorem autorski na placu budowy w najlepiej rozumianym interesie Inwestora,
 • wykończenie i docelowa aranżacja wnętrz powierzchni mieszkalnej oraz ogrodu
 • odbiór formalny wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Analiza finansowa

 • wstępna ocena kosztów związanych z inwestycją
 • ocena atrakcyjności cenowej nieruchomości w perspektywie jej zabudowy lub przebudowy
 • ocena potencjalnej dochodowości nieruchomości w kontekście sytuacji na rynku nieruchomości

Analiza przestrzenna

 • Analiza i ocena lokalizacji planowanej inwestycji (w różnych aspektach np.: planistycznym, dostępności, wielkości potrzebnego terenu etc.)
 • Ocena dostępności komunikacyjnej;
 • Ocena dostępności infrastruktury;
 • Ocena zapotrzebowania mediów;
 • Zestawienie założeń programowo-przestrzennych i funkcjonalnych
 • Analiza celowości i zakresu etapowania inwestycji;

Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego

 • Wizja lokalna na miejscu wraz z wymiarowaniem przestrzennym budynku i działki
 • Dokumentacja zdjeciowa i rzuty płaskie
 • Opinia techniczna dotycząca stanu nieruchomości pod względem wytrzymałości konstrukcji ścian, stropów, stanu wszystkich instalacji, zawilgocenia, izolacji termicznej i przeciwwodnej

Kosztorys wykonawczy prac budowlanych i materiałów

Zawiera dokładną wycenę wszystkich niezbędnych prac budowlanych w rozbiciu na poszczególne etapy inwestycji oraz uwzględnia aktualne ceny materiałów budowlanych potrzebnych do realizacji projektu.
Pozwala dowiedzieć się ile będzie wynosił całkowity koszt inwestycji i jednocześnie stanowi ofertę cenową dla Inwestora.

Budowlany projekt architektoniczny i dokumentacja

 1. Projekt architektury oraz wybór optymalnej technologii wykonawczej dostosowanej do standardów energetycznych wraz z przygotowaniem dokumentacji architektonicznej w zakresie budowlanym:Projekt Zagospodarowania Terenu
  • Opis
  • Plan Zagospodarowania Terenu / Mapa Zbiorcza Uzbrojenia Terenu skala 1:200/500

  Projekt Architektoniczny

  • Opis techniczny skala 1:50/100
  • Rzut przyziemia skala 1:50/100
  • Rzut piętra skala 1:50/100
  • Rzut dachu skala 1:50/100
  • Charakterystyczny przekrój skala 1:50/100
  • elewacje skala 1:100
  • zestawienie ślusarki/stolarki drzwiowej i okiennej
  • wizualizacje modeli 3D
 2. Projekt konstrukcyjny ze szczegółowym zestawieniem elementów konstrukcyjnych z pełnym opisem wykonawczym zbrojenia oraz przeliczeniami obciążeń i wytrzymałości zastosowanych materiałów budowlanych
 3. Projekty branżowe wraz z analizą opłacalności wdrażania wytypowanych ‘technologii ekologicznych’
  • Projekt elektrycznej instalacji wewnętrznej w zakresie budowlanym (opcjonalnie z projektem przyłączy i projektami wykonawczymi) uwzględniający instalacje tzw inteligentnych domów w zakresie uzgodnionym z Inwestorem
  • Projekt instalacji wody ciepłej i zimnej użytkowe oraz instalacji kanalizacji sanitarnej (opcjonalnie instalacji odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji deszczowej) w zakresie budowlanym.
  • Projekt instalacji C.O. i gazowej oraz pompy ciepła, solarów i systemów elektrowoltaicznych
  • Projekty technologiczne wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Dla celów wykonania Pełnobranżowego Projektu Budowlanego niezbędne jest przygotowanie (wraz z opłaceniem) i skompletowanie pism formalnych, załączników graficznych, map i dokumentów. Dostarcza je Zleceniodawca lub udziela pełnomocnictwa i zleca projektantowi skompletowanie wymaganych materiałów wg poniższej listy:

 1. aktualna decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu miejscowego
 2. akt własności i kompletne dane inwestora ze skanami dowodów osobistych
 3. Oświadczeniem Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. aktualna mapa do celów lokalizacyjnych
 5. aktualna mapa do celów projektowych w wersji elektronicznej (format: *.dwg) + . kalka + 2 x mapa papierowa podstemplowana przez geodetę wykonującego
 6. aktualne warunki techniczne, lub umowy, dotyczące przyłączenia do sieci:
  1. elektroenergetycznej
  2. wodociągowej
  3. kanalizacyjnej
  4. gazowej
 7. urzędowa decyzja o lokalizacji zjazdu i usytuowaniu ogrodzenia w linii regulacyjnej drogi oraz uzgodniony w odpowiednim urzędzie i w ZUDP projekt zjazdu jeśli działka nie jest obecnie obsługiwana
 8. wypis z rejestru gruntów dla przedmiotowej działki oraz graniczących z nią działek, w tym dla działek drogowych
 9. opracowanie geotechniczne (wskazane wykonanie w oparciu o przybliżoną lokalizację budynku i wytyczne dotyczące technologii w które ma zostać wyposażony projektowany obiekt)

Koncepcja architektoniczna

Weryfikacja założeń programowych i optymalizacja konfiguracji układu funkcjonalnego oraz określenie wstępnych, architektonicznych rozwiązań technicznych i standardów oraz zasad kształtowania budynku, stanowiących podstawę dalszych faz opracowania i wstępnych konsultacji z projektantami pozostałych branż (konstrukcja, wod-kan, co, wentylacja mechaniczna i inne wskazane przez Klienta np. ekologiczne źródła energii). Może stanowić materiał do wniosku o wydanie Decyzji o Warunkach Zabudowy.:

W jej skład wchodzi:

 1. Przedstawienie dwóch wariantów dyspozycji funkcjonalnej i układu pomieszczeń z określeniem możliwości lokalizowania zabudowy na opracowywanym terenie (szkic sytuacyjny), na monochromatycznych ogólnych rzutach płaskich 2D w odpowiedniej skali (1:50-200 ) z pokazaniem lokalizacji urządzeń oraz elementów wyposażenia (podstawowe meble i sprzęty, kuchnie, łazienki, klatki schodowe).
 2. Praca i konsultacje z Klientem dotyczące optymalizacją rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych oraz ‘komunikacyjnych’ na ogólnych rzutach płaskich 2D w skali 1:50; niezbędny płynny kontakt mailowy, telefoniczny oraz bezpośrednie spotkania.
 3. Wprowadzenie na rzuty 2D ewentualnych korekt układu przestrzenno funkcjonalnego wraz z ustaleniem ostatecznych pozycji elementów wyposażenia (podstawowe meble i sprzęty).
 4. Przekazanie rysunków w standardzie schematów koncepcyjnych:
  • Szkic sytuacyjny terenu z bazowym układem komunikacyjnym i lokalizacją projektowanych obiektów skala 1:200/500
  • Rzut przyziemia skala 1:50/100
  • Charakterystyczny przekrój skala 1:50/100
  • Elewacje skala 1:100
 5. Przedstawienie dwóch wariantów projektowanego obiektu w postaci modelu przestrzennego 3D obrazującego układ bryłowy zabudowy i wstępną stylistykę wykończenia elewacji z propozycją zagospodarowania terenu (strefy zieleni, strefy utwardzonych posadzek)
 6. Wprowadzenie na rysunki koncepcyjne 2D, ewentualnych korekt wynikających z ustaleń w trakcie prac z modelem 3D

Projekt wnętrz

I. Szkic koncepcyjny 2D z uwzględnieniem wytycznych inwestora oraz uwarunkowań przestrzennych

 1. Monochromatyczne rzuty 2D w skali 1:100 lub 1:200 w dwóch wariantach określające:
  • możliwości (re)dyspozycji opracowywanych pomieszczeń i obiektów
  • układ i lokalizację podstawowych urządzeń oraz elementów wyposażenia (podstawowe meble i sprzęty, kuchnie, łazienki, klatki schodowe, oświetlenie);
 2. Praca nad optymalizacją rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych na płaskich rzutach 2D w skali 1:50 – niezbędny, płynny kontakt z inwestorem;
 3. Ewentualna korekta rzutów 2D z ustaleniem ostatecznych pozycji elementów wyposażenia (podstawowe meble i sprzęty, kuchnie, łazienki, klatki schodowe, oświetlenie).

II. Model 3D na bazie szkicu koncepcyjnego

 1. Przedstawienie po jednym charakterystycznym widoku dla każdego opracowywanego pomieszczenia
 2. Określenie stylistyki oraz przedstawienie ogólnych wytycznych kolorystycznych w zakresie koncepcyjnym
 3. Praca nad optymalizacją rozwiązań na modelu 3D – niezbędny, płynny kontakt z inwestorem;
 4. Ewentualna korekta modelu

III. Wykonanie dokumentacji w standardzie schematów Wstępnego Projektu Wnętrz:

 1. Rzut ogólny
 2. Charakterystyczne przekroje
 3. Jeden charakterystyczny rendering dla każdego z opracowywanych pomieszczeń

Dokumentacja określa w standardzie koncepcyjnym: układ mebli, oświetlenia, grzejników, podejść instalacji wod.-kan., kolorystykę

IV. Koordynacja Projektu Wnętrz z Pełnobranżowym Projektem Budowlanym/Wykonawczym. Weryfikacja obu Projektów i uzgodnienie ewentualnych zmian w celu ujednolicenia założeń projektowych.

V. Wykonanie dokumentacji Projektu Architektonicznego Wnętrz w zakresie:

 1. Zabudowy:
  • rzut ogólny (układ pomieszczeń z nowym, projektowanym układem ścian oraz ewentualnymi zmianami względem Projektu Budowlanego itp.)
  • rozwinięcia i przekroje w przypadku niewystarczającego rozpoznania z rzutu
 2. Instalacje wodno – kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania:
  • rzut – schemat podejść instalacji wod-kan i c.o.
  • rozwinięcia i przekroje w przypadku niewystarczającego rozpoznania z rzutu
 3. Instalacji elektrycznej:
  • rzut – schemat instalacji elektrycznej (pozycje dla gniazd, włączników, podłączenia AV, itp.) i oświetlenia sufitowego
  • rozwinięcia i przekroje w przypadku niewystarczającego rozpoznania z rzutu
 4. Sufitów podwieszanych:
  • rzut – schemat układu sufitów podwieszanych
  • detale w przypadku niewystarczającego rozpoznania z rzutu
 5. Schematów rozmieszczenia i układu mebli:
  • rzut – schemat układu mebli
  • rozwinięcia i przekroje w przypadku niewystarczającego rozpoznania z rzutu
 6. Okładzin:
  • rzut – schemat układu płytek/podłóg drewnianych itp.
  • rozwinięcia i przekroje w przypadku niewystarczającego rozpoznania z rzutu (np. łazienki, kuchnia)

Przygotowanie wniosków i dokumentów

 • Określenie z akceptacją Inwestora, parametrów zabudowy przyjmowanych dla wniosku o wydanie WZ
 • Określenie zapotrzebowania na media dla rozwiązań przedstawionych w studium
 • Wystąpienie z wnioskami o wydanie Promes na zasilenia inwestycji od gestorów sieci z późniejszą korektą możliwości zasilenia w przypadku odmowy
 • Wypełnienie wniosku o wydanie WZ

Wniosek wymaga następujących dokumentów:

 • Mapa lokalizacyjna dla celów WZ z czerwonymi pieczęciami
  (z odpowiednim kołnierzem urbanistycznym w skali 1:500 lub 1:1000, 1:2000 2 egz.).
 • Na jednej z map – w sposób pozwalający na usunięcie – szkic zagospodarowania działki
 • Plansza z zakładanym zagospodarowaniem działki i wstępnymi rozwiązaniami architektonicznymi – 1 egz. (Monochromatyczny Plan sytuacyjny + Szkicowy model 3d)
 • Zapewnienia właściwych jednostek organizacyjnych (ZWiK,Gazownia, PGE i właściwy zarządca drogi w przypadku znaczącej zmiany układu drogowego) o możliwości obsługi inwestycji ./. wskazanie możliwych rozwiązań zamiennych
 • Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Środowiskowa Karta Przedsięwzięcia (jeżeli jest wymagana).
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli jest wymagana).
 • Decyzja o lokalizacji inwestycji w pasie drogowym (jeżeli jest wymagana).
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za decyzję (107 zł, jeśli jest wymagana) i ewentualne pełnomocnictwo (17 zł).

Realizacja procesu budowlanego

Budowę prowadzimy w oparciu o współpracę doświadczonych ekip budowlanych poszczególnych branż. Klient ma możliwość uczestniczenia na każdym etapie inwestycji a zakres prowadzonych prac uzależniony jest od decyzji inwestora. Na miejscu budowy na stałe nadzorujemy pracowników budowlanych oraz na bieżąco uzgadniamy projekty. Ceny oferowanych przez nas usług są konkurencyjne a inwestor posiada wpływ na wybór wykonawców i dostawców co zmusza nas do oferowania usług tylko przez sprawdzone ekipy budowlane oraz materiały budowlane z maksymalnymi rabatami cenowymi.
Każda inwestycja prowadzona jest etapami, które pozwalają Inwestorowi kontrolować cały proces budowlany.

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Formalności związane z prowadzeniem budowy realizujemy kompleksowo co oznacza, że bierzemy odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji budowlanej zaczynając od wniosków o WZ, pozwolenia na budowę, prowadzenia dziennika budowy oraz odbioru budynku przez Nadzór Budowlany.

Wykończenie i docelowa aranżacja

Wykonywana według projektu wnętrz, który zawiera dokładny opis materiałów wykończeniowych, ich kolorystyki oraz elementów wyposażenia wnętrz.

Wykonujemy również remonty oraz dokonujemy zmiany aranżacji wnętrz w domach, mieszkaniach i apartamentach. W trakcie prac na bieżąco uzgadniamy z Inwestorem projekt oraz zakres jego realizacji. Gwarantujemy ,że projekty wykonane przez nas prezentowane będą na łamach renomowanych czasopism wnętrzarskich co dodatkowo może podnieść atrakcyjność Państwa mieszkania lub domu.